Ansatte
  ( 02/08/2023 )
  fjrigjwwe9r0utHPContent:ShortText
  edf40wrjww2utHPContent:ShortText


  Rørås Gårdsbarnehage er med i samordnet opptak i Tønsberg kommune. Det innebærer at det må søkes på kommunens søknadsskjema, dette finner du på denne siden: http://www.tonsberg.kommune.no/

  Tønsberg kommune har samordnet opptak av barn til sine barnehager, og alle søknader må skje via søknadsskjemaet på internettet. Søkere som ikke har personnummer kan henvende seg i servicesenteret på rådhuset for å få hjelp. Barnehageplass kan søkes hele året, men hovedopptaket for høsten 2024 har søknadsfrist 1. mars. Rørås Gårdsbarnehagen har i tillegg supplerende opptak hele året.

  ÅPNINGSTIDER:

  Rørås Gårdsbarnehage er åpen alle hverdager fra 07.15 -16.30
  Vi holder stengt hele juleuken, hele påskeuken og uke 28, 29 og 30 i juli.

  3 planleggingsdager i året. Da er barnehagen stengt.

   

   

  fjrigjwwe9r2utHPContent:FullText
  fjrigjwwe9r1utHPContent:FullText
  fjrigjwwe9r0utHPContent:FullText
  edf40wrjww2utHPContent:FullText

  VEDTEKTER FOR RØRÅS GÅRDSBARNEHAGE 06.03.23

  1. Eierforhold.

   Rørås Gårdsbarnehage eies og drives av Monica Th. og Espen Røraas.

   

  2. Formål og innhold.

  Rørås Gårdsbarnehage skal være en pedagogisk tilrettelagt virksomhet på dagtid, for barn fra 1 til 6 års alderen. (Barnehagelovens §2 første ledd)

  Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

  Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon.
  (Barnehagelovens § 1, første ledd) 

  Formålet er å gi en mulighet for et spesielt barnehagetilbud, en gårdsbarnehage med dyr og natur som ramme rundt driften.

   

  3. Rammer for driften.

  Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager med forskrifter, retningslinjer gitt av eier eller departement samt planer for den enkelte barnehage.

   

  4. Opptaksmyndighet.

  Barnehagen har samordnet opptak med Tønsberg kommune. Eier og styrer vil i samarbeid foreta det endelige opptaket av barn til barnehagen.

   

  5. Opptakskrets og opptakskriterier.

  Opptakskrets:

  Alle barn i Tønsberg kommune i alderen 1-6 år kan søke plass i Rørås Gårdsbarnehage.

   

  Opptakskriterier:

   

  1.      Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i Rørås Gårdsbarnehage, etter barnehageloven § 13, første ledd.

  2.      Barn det er fattet vedtak om etter barnevernloven 17. juli 1992 nr.100 §§4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, prioritetsretten gjelder bare dersom barnet hører til barnehagens opptakskrets etter Barnehageloven § 13, andre ledd.

  3.      I prioritert rekkefølge

        Søsken av barn i barnehagen.

  Barn fra nærmiljøet, Volden skolekrets.

  4.      Overflytting fra annen barnehage. Overflyttinger kan prioriteres foran barn fra nærmiljøet. Barns alder og kjønn er prioritert ved hovedopptak og supplerende opptak. Dette går på gruppens sammensetning.

  5.      Fremmedspråklige barn med særlige behov for å lære norsk.

  6.      Dersom søkere for øvrig står likt er det søkere som er eldst som tildeles plassen.

  7. Står søkerne helt likt, uti fra alder, kjønn og søknadsdato, er det loddtrekning.

   

                                                                                                    

   

   

  6.Opptaksperiode og søknadsfrist.

  Søknadsfrist til hovedopptaket er 1.mars hvert år, deretter opptak etter behov.

   

  Tilbud om barnehageplass fås skriftlig, det takkes ja/nei ved å returnere svarlappen. Takker søkeren ja, er den bindende avtale med barnehagen og det er to mnd. gjensidig oppsigelses tid. 

   

  Skriftlig oppsigelse må leveres innen den 1. i måneden. Det er 2 måneders gjensidig oppsigelse. Oppsigelser må skje før 1. mai, ellers må det betales ut barnehageåret. Barn som tildeles plass, beholder denne til den sies opp skriftlig, eller når barnet oppnår skolepliktig alder.

   

  Også hvis det søkes om redusert plasstørrelse i barnehagen er det disse retningslinjene om oppsigelse som gjelder. Det kan kun søkes om endring av plasstørrelse i forbindelse med hovedopptaket om våren.

   

  Søknad om permisjon fra en barnehageplass innvilges normalt ikke, men vil bli behandlet og vurdert i hvert enkelt tilfelle.


   

   

   

  7. Betaling.

  Barnehagen følger statens/kommunens makspris.

  Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nr.2 og 50% for barn nr.3.

  Det kan søkes om redusert plass

   

  Betalingen skal skje månedlig på forskudd. Det betales for 11 mnd. i året. Juli måned er betalingsfri.

  Dersom det ikke er betalt innen 1. mnd. etter utelatt betaling, vil barnet miste barnehageplassen.

  Barn som mister plassen p.g.a. ikke oppgjort betaling vil ikke bli vurdert ved nytt hovedopptak.

  For barn som ikke blir hentet innenfor barnehagens åpningstid, etter å ha fått en advarsel, må betale 100,- pr. påbegynt time.

  Matpenger betales i tillegg til makspris.

  8. Lek og oppholdsareal.

  Norm for oppholdsareal er 4 m2 pr. barn over 3 år. Norm for barn under 3 år er 5,3 m2

  Utearealet bør være 6 ganger leke- og oppholdsarealet inne.

  Disse kravene oppfyller barnehagen.

   

  9. Åpningstid, ferier

  Barnehagen holder åpent fra kl. 07.15 – 16.30, mandag til fredag.

  Barnehagen er stengt hele juleuka, hele påskeuka og uke 28, 29 og 30 i juli.

  Barnehagen har 3 planleggingsdager, da er barnehagen stengt.

   

   

  10. Styringsverktøy.

   

  For å sikre samarbeidet med barnas hjem skal barnehagen ha et samarbeidsutvalg, og

  et foreldreråd.

  Foreldrerådet består av foreldre/de foresatte til alle barna i barnehagen.

  Samarbeidsutvalgets representant fra foreldrene er foreldrerådets leder, og ansvarlig

  innkalling til foreldrerådsmøter.

  Årsplanen vil bli behandlet av SU hvert år.

   

  Samarbeidsutvalget i barnehagen skal bestå av:

  Styrer

  1 representant fra eier, som er sekretær.

  2 representant fra de ansatte.

  2 representant fra foreldrene. (velges for et år i gangen, ønske om at 1 rep. sitter to år for å få kontinuitet)

  Styrer har møte-,tale og forslagsrett i samarbeidsutvalget. 

  Det skal være to obligatoriske møter pr. år.

   

   

  11. Internkontroll.

  Barnehagen har internkontrollsystem i samsvar med forskrifter om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, samt interne sjekklister. 

   

   

   

  12. Helseerklæring.

  Før et barn begynner i barnehagen skal det legges fram erklæring om barnets helse på eget skjema. Barnehagen følger Folkehelseinstituttets retningslinjer ved barns sykdom.

  Syke barn kan ikke oppholde seg i barnehagen. Styrer og ped.leder i barnehagen har rett til å sende syke barn hjem.


  Når det oppstår smittsomme sykdommer, dvs barnesykdommer, i hjemmet, plikter en å melde fra til barnehagen. 

  Barnehagen informerer foreldre ved sykdom. 

   

   

  13. Taushetsplikt- og opplysningsplikt.

  Alle ansatte i barnehagen har taushetsplikt i h.h.t. Barnehagelovens §20,

  Barnehagens styrer og den enkelte ansatte har opplysningsplikt til sosialtjenesten og skal etter eget tiltak, etter samtykke fra foresatte, gi opplysninger om forhold som bør føre til tiltak for sosialtjenesten i h.h.t. Barnehagelovens §21. Styrer og den enkelte ansatte har også opplysningsplikt til barneverntjenesten og skal etter eget tiltak gi opplysninger til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet eller det foreligger andre former for omsorgssvikt, i h.h.t Barnehagelovens §23.

  Skriftlig opplysninger/informasjon om barn i barnehagen (helseerklæring, journaler ect.) holdes forsvarlig nedlåst og er ikke tilgjengelig for andre enn barnehagens pedagogiske personale, barnehagens styre og barnets/barnas foresatte.

   

   

   

   

   

  ----klipp----------------------------------------------------------------------------------------------

   

  (sendes til barnehagen med svarlapp om mottatt barnehageplass)

  Jeg har lest barnehagens vedtekter.

   

  sted/dato:----------------------

   

  underskrift:--------------------------------------------